Tema: Nätverk

Nätverk
Någon har sagt att varje människa du möter påverkar direkt 250 andra personer. Hur sant detta är låter vi förbli osagt men tydligt är iallafall att vi kan ha enorm inverkan på, och nytta av, varandra. Detta mer än vad vi kanske anar. Steven Johnson beskriver detta väldigt fint i ett animerat videoklipp:

I boken ”Gör din grej – hur du skapar jobbet som passar livet – istället för tvärtom (2002) beskriver Fredrik Langborg och Christer Westlund hur ditt personliga nätverk är en källa till möjligheter när du vill förverkliga dina idéer. De pekar på att du redan idag har ett personligt nätverk även om du kanske inte tidigare tänkt på dina relationer i ett nätverksperspektiv.

Att förhålla sig aktivt till sitt nätverk innebär ett speciellt förhållningssätt till livet menar de. Relationsskapande bygger på ett ständigt givande och tagande och i relationen med andra människor kompletteras din kompetens med de andras. De menar att när vi blir medvetna om vilket nätverk vi har börjar helt nya möjligheter att flöda in i livet, som vi kan greppa om vi vill.

De beskriver fyra punkter att utgå ifrån när du vill skapa möjligheter med hjälp av ditt personliga nätverk:
1) Veta vad du vill uppnå
2) synliggöra ditt personliga nätverk
3) tillämpa nätverkstips
4) tillämpa möjlighetsskapande förhållningssätt

Här hittar du ett dokument med Nätverkstips utifrån boken och mer om punkterna 3 och 4.

::::::::::::::::::::::

UPPGIFT: 
Synliggör ditt personliga nätverk i en nätverkskarta

När du synliggör ditt nätverk och vilka tillgångar som finns där, har du lättare att se var du kan hitta det du letar efter. Ta helt enkelt fram papper och penna och skriv ner alla du känner och vilka tillgångar de har. Skriv i cirklar, staplar eller hur du vill. Du kan dela upp dem i olika grupper såsom tex familj och släkt, vänner och bekanta, spidernetuniversitet/folkhögskolesvänner, lärare, barndoms-, grundskole- och gymnasievänner, ekonomer/revisorer, konsulter, inspirerande föredragshållare du mött, nuvarande och f.d. arbetskamrater, myndighetspersoner. Men tänk också på att även reflektera över olika nätverksarenor som du har såsom föreningar, organisationer, projektgrupper. Det kan även vara sådana som du känner till, som du idag inte har en direktkontakt med men som skulle kunna vara aktuella för dig. Du kommer troligtvis att märka att du känner eller känner till en hel del människor, grupper och sammanhang och att de har mycket att erbjuda. Reflektera också på samma gång över vad du skulle kunna vara för tillgång för dem.

När du skapat din nätverkskarta lägger du ut den i sin helhet eller i sammanfattad form synlig för de andra i kursen. Lägg även till en reflektion över vad du kommit fram till i arbetet med kartan. Du kan välja hur du presenterar arbetet med din karta – genom ett foto, en ritad bild, i skriftlig form, video eller annan form.

Till denna uppgift har vi inte ett organiserat responsförfarande men vi uppmanar dig att läsa/titta igenom dina kurskamraters kartor för att se vad du kan inspireras av. Kanske finns det kontakter där som du behöver eller så har du någon kontakt som skulle passa på andras kartor? Har du några andra reflektioner eller kommentarer?

Inlämning: måndag 7 november
Hur? I denna tråd i Kursforum: Synliggör ditt personliga nätverk i en nätverkskarta

 

:::::::::::::::::

Här är två tipsdigitala verktyg för att skapa mind map om du vill prova på det:
www.mindmeister.com
coggle.it

digital mind map

Tema Delaktighet

Vad är det vi menar när vi pratar om delaktighet? Alla har sin uppfattning, känslor och tankar om ordets betydelse. Under den här modulen berör vi temat delaktighet genom att visa på några olika sätt att fundera kring ämnet. Många av er kanske vill arbeta med delaktighet har arbetat med delaktighet, under detta tema kan ni fundera på vilken typ av delaktighet ni vill ha och hur ska denna se ut?

Under detta tema kommer vi ge förslag från olika håll och hoppas att det kan inspirera er vidare i er process och tankar om hur en kan arbeta med delaktighet.

From Fairy Tale to Reality

Av Edward Andersson

”Medborglig engagemang har blivit allt viktigare under de senaste tio åren, men vi har knappt skrapat på ytan av vad innovativa offentliga engagemang kan göra för offentliga tjänster, samhällen och medborgare. En del av det som håller oss tillbaka är föråldrade myter om medborgarengagemang.”From Fairy Tale to Reality

”Från saga till verklighet: Skingra myterna runt Medborgarengagemang” är ett samarbete med Involve och RSA. Broschyren debunks vanliga missuppfattningar av offentligt engagemang såsom rädsla för stigande kostnader och krympande utsikter till framgång, och ger bevis på motsatsen. Lyfts sex innovativt fallstudier från Croydon till Toscana och Estland, erbjuder broschyr välbehövlig alternativ till det sätt på vilket vi levererar våra offentliga tjänster.”

Denna artikel kan beröra er som är intresserade av samarbeten med kommun och av skapande av samhälleliga förändringar med de som bor och lever på en plats. Vi vill uppmunta i er läsning att tänka kritiskt på medborgarskap, vilka inkluderas v.v exkluderas etc?

Här hittar ni texten: From Fairy Tale To Reality 

 

The difference between difference and diversity

En blog av Sara Salem

Denna artikel har vi valt ut för att få in en annan vinkel en kritisk positionering på begreppet mångfald, för att jobba med inkludering eller olikheter behöver vi vara självkritiska i vårt arbete. Språket vi använder är viktigt, det är en stark kraft som som kan bibehålla saker som de är eller ledda oss till förändring. Frågan är vilken förändring vi söker och för vilka?

Tänkaren Audre Lords ords ekar; ”difference must not be merely tolerated, but seen as a fund of necessary polarities between which our creativity can spark”

Här hittar ni texten: The difference between difference and diversity

Omar Kulane, Reggaebusschauffören

”Omar Kulane, känd som reggaebusschauffören, startar en trafikskola i Robertsfors som heter Katastrof. Den är öppen för alla, men Omar Kulane månar särskilt om att ge somalier bättre möjligheter att ta körkort.”

omar

bild: Västerbottens kurieren

Den här artikeln vill vi dela med oss till er för att inspirera till hur andra har jobbat delaktigt, hur en genom ett företag kan skapa möjligheter för varandra.

Här kan ni texten: Reggaebusschauffören

”How studying privilege systems can strengthen compassion”

Av Peggy McIntosh

Slutligen har vi en Video av Peggy Mclntosh som berör privilegier. Vi har alla privilegier således har vissa mer än andra. Hur förstår vi dessa mekanismer? Är det änns viktigt att förstå dessa? Kan det Mclntosh diskuterar hjälpa er i era olika projekt?

Med alla dessa ingångar i frågan om delaktighet hoppas vi att nya som gamla tankar kan revideras, omformuleras och kanske transformeras till något annat.

Lycka till!

 

Sociala företag och Arbetsintegrerande Social Företag

I Sverige finns det ingen dedikerad organisationsform för Social företag eller Samhällsentreprenörskap. Det öppnar för att man kan välja att organisera sig på flera olika sätt för att driva verksamheten.

tillsammansDock har det utkristalliserats ett begrepp som används väldigt mycket dessa dagar: Arbetsintegrerande Sociala Företag. Dessa utmärker sig inte så mycket i hur de är organiserade utan varför de drivs: de har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Detta skiljer sig från andra social företag som
kan ha andra metoder eller samhälleliga mål – t ex bygdebolag, hållbarhet, ungdomar, utanförskap och som inte direkt använder målgruppens arbete/sysselsättning som redskap.

Vill man läsa mer om Sociala företag och Arbetsintegrerande Sociala Företag kan man kolla på Branschorganisationens SOFISAM egen hemsida.

Det finns också en bra generell genomgång på myndigheternas informationssida Verksamt, kolla gärna in där. Här förklarar man hur dessa definieras och vad som passar bäst för olika initiativ.

Ett riktigt bra framgångsrikt exempel är Macken i Växjö som med olika teman och arbetsområden (återbruk, hantverk, mat, odling) lyckats stärka individer för att antingen knoppa av till nya verksamheter eller till anställningar. På deras hemsida så kan man läsa mer om deras projekt och metoder.

macken
Det finns även några korta filmer med exempel som introducerar begreppet Arbetsintegrerande Sociala Företag – vilket syfte det fyller och hur det kan organiseras. Se bland annat:

Från Coompanion Göteborg:

En animerad film från Coomapion Roslagen:

Från KFO (en arbetsgivarorganisation för till exempel kooperativaföretag, ideella organisationerfolkrörelser, fristående skolor och förskolor, personlig assistans och hälsa, vård och övrig omsorg):


Funderar ni på hur ert egna projekt och initiativ skall organiseras eller om ni har fler frågor kring Arbetsintegrerande Socialt Företag, kontakta gärna Nils Phillips, på Nils@glokala.org med förslag på tid för skypemöte, eller frågan direkt!

Inspiration

Här kommer första inspirationsinlägget under modulen Mitt sammanhang. Vi hoppas att dessa kan väcka frågor och tankar under detta tema och för era fortsatta arbeten och tankar om organisering och val.

The Tyranny of Structurlessness

Vi har valt ut en artikel skriven av Jo Freeman – The Tyranny of Structurlessness – som inspirerades av erfarenheterna från delar av 1960-talets Artikelkvinnorörelse, om hur maktrelationer inom de radikala feministiska kollektiven kunde utrycka sig.

Jo Freeman reflekterar i sin artikel kring de försök som gjordes i den feministiska rörelsen i USA för att stå emot tanken om ledare och även kasta om struktur eller arbetsfördelning. Freeman diskuterar och beskriver hur bristen på strukturer alltför ofta förkläds i en informell struktur. Denna blir då osynliggjord och oansvariga ledare blir då mer skadliga eftersom deras existens nekas. Som en lösning föreslår Freeman en formalisering av de befintliga hierarkier i grupper för att kunna möjliggöra en demokratisk kontroll.

Gå in på kursforumet och diskutera dessa frågor vidare som Freeman ställer sig:

Vad menas egentligen med The Tyranny of Structurlessness?

Har ni någon erfarenhet av det Freeman skriver om sin artikel?

Hur skulle Freemans tankar kunna hjälpa er i er process och organisering?

Länk till text:

The Tyranny of Structurlessness 

Our unhealthy obsession with choice

Den andra inspirationen vi har valt är en TED talk av professorn Renata Salecl, Our unhealthy obsession with choiceSalecl är filosof och sociolog.

Salecl diskuterar hur vi idag i tider av postindustriell kapitalism, har val, tillsammans med individuell frihet och idén om självskapade upphöjts till ett ideal. Tillsammans med detta har vi också en tro på oändliga framsteg. Men baksidan av denna ideologi har lett till en ökning av ångest, skuldkänslor, känslor av att vara otillräcklig, känslan av att vi misslyckas i våra val. Tyvärr har denna ideologi av individuella val hindrat oss från att tänka på kollektiva val och sociala förändringar. Istället för att göra social kritik, är vi mer och mer engagerande i självkritik, ibland till den grad att det blir självdestruktivitet.

Gå in på kursforumet och diskutera dessa frågor vidare som Salecl ställer sig:

Vad är det Salecl frågar sig om val och vad menar den när den diskuterar individuella val och kollektiva val, eller sociala val som den utrycker sig?

Hur skulle dessa kunna se ut i era processer och arbeten?

Länk till Our unhealthy obsession with choice 

Coachande samtal

Möjlighet till coachande samtal

På internatet den 10-11 september, och i kursforumet, var ni flera som uttryckte er positivt kring möjligheten att ha coachande samtal för att bubbelkomma vidare med era projekt. Vi kommer därför att erbjuda er som vill coachning cirka var sjätte vecka. I första hand är det Nils som kommer att ge coachning. Han har lång erfarenhet av rådgivning från sin roll på Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) och egen erfarenhet av att driva projekt och starta företag, bla i Röstånga. I andra hand finns även Fatuma och Emma tillgängliga att samtala med, även dom med egen erfarenhet av att driva verksamheter i projektform. Det kan tex vara om du har något specifikt fokus som just Fatuma eller Emma har extra kunskap kring. 

Samtalen kan genomföras på telefon, skype eller möjligen live i Malmö, och pågå max en timma. Vi kommer att höra av oss till er i veckan för att kolla av intresset och boka in tider.

Samtalen är en möjlighet för er att reflektera kring var ni befinner er just nu och hur ni vill fortsätta med era projekt. Samtalen kommer att utgå från det ni upplever att ni behöver stöd i. Det spelar ingen roll var ni är i processen, huvudsaken är att ni har en önskan att ta nästa steg i er process, oavsett om det är stort eller litet.

Kanske har du fastnat någonstans, känner att tiden inte räcker till eller hittar inte till din motivation. Du kanske önskar stöd i att hitta en struktur för ditt arbete i vardagen eller hur du kan utöka ditt nätverk. Du kanske behöver konkreta tips och information kring en viss fråga. Du kan också välja att ägna samtalstiden åt att bli klarare över vad du önskar i ett visst samarbete eller vilken målgrupp du vill nå.

Inför samtalen – ta en stund för att fundera över var du befinner dig just nu, vad du upplever som utmaningar och vad du vill ägna samtalstiden åt. Försök bli klar över vad du vill ha stöd med – oavsett om det är ’att kartlägga fler möjliga kontakter’, ’spåna kring en projektansökan’ eller ’att bli klar över vad det är jag vill och behöver just nu’.

Så här kan det alltså se ut:
      Boka in tid för samtal med Nils, via mail.
      Ta en stund (5-20 min) för att fundera över vad du vill ägna samtalstiden åt. Skriv/rita gärna för din egen skull.
      Kommunicera ev med Nils redan innan samtalet vad du vill fokusera på.
      Samtal via telefon, skype eller eventuellt live i max 1 timme.
      Kom ev överens om en uppgift/ditt nästa steg att göra och när, OM DU vill och skulle uppleva det som ett stöd.
      Boka en ny tid för samtal, om du vill.

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring de coachande samtalen!

Vänligen,
Nils, Fatuma & Emma 

Bokläsning – hösten

Ett moment under hösten blir att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar med eller mer fristående.

Vi har nedan gett förslag på litteratur som vi tror kan vara givande att fördjupa sig i. Det är också fritt fram att välja någon annan bok, eller material i annan form (artiklar, film, blogg…). Ett tips är att välja ut delar att läsa ur en bok – inte alla böcker behöver ju läsas från pärm till pärm. Bolla gärna med oss pedagoger om du är fundersam!

Ramar för bokläsningen under hösten:

Meddela ditt val av bok eller material med en kommentar till det här inlägget, senast fredag 14 oktober.

→ Skriftlig eller inspelad reflektion. Inlämning 5 december.
Tråd i kursforumet: http://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2016-2017/forum/topic/uppgift-boklasning-hosten/
Skriv eller spela in (ljud/video) en reflektion kring boken/materialet. Förslag till en struktur för reflektionen med dina tankar:

 • Summera innehållet i korthet (vad handlar boken/materialet om)
 • Vilka nya perspektiv ger boken eller materialet?
 • Hur relaterar boken eller materialet till det du utvecklar, finns det saker som du har praktisk användning av eller kan ta intryck av i ditt arbete?

Inlämning: 5 december, i kursforumet.
Omfattning: I text ca 3 000 – 5 000 tecken (inkl mellanrum), eller 5-10 minuter i ljud/video.

→ Skype-samtal utifrån böckerna / materialet
Utifrån våra reflektioner presenterar vi tankar, och diskuterar tillsammans. Förbered dig genom att ta del av de andras reflektioner som läggs upp i forumet.
Datum och tid: onsdagen 14 december, 19:00 – 20:30.
Form: Samtal via skype, vi planerar att endast använda ljud. Kontakta oss om du har frågor tekniskt så försöker vi lösa det.
Bekräfta att du kan vara med i samtalet: Maila Emma med ditt skype-namn, eller skriv ett privat meddelande här på plattformen.
Meddela även om du skulle ha förhinder och inte har möjlighet att vara med.

Upplägg för samtalet:

 • Välkomna och introduktion till formen för samtalet. Vi lyssnar till en person/bok i taget:
 • Presentation av den bok eller det material du har läst / tagit del av (5-10 min per person)
  Vad  har du funnit intressant i läsningen, vad har fångat dig?
 • Diskussion utifrån förberedd fråga från läsaren, och kommentarer eller frågor kopplat till boken (10 min per person)

Förbered alltså en kort presentation av den bok du har läst och det du finner intressant, samt en fråga för diskussion.

Förslag på böcker

Fortsätt läsa

Tema: Former för organisering

Vilka är fördelarna med att driva en verksamhet i en eller annan organisationsform? I det här temat lyfter vi fram de vanligaste formella formerna (i Sverige) och exempel på samhällsentreprenörskap inom varje.

Oavsett om vi redan arbetar i en organiserad form eller är på väg att etablera en ny verksamhet kan det vara värdefullt att reflektera över de olika möjligheterna. Organisering är heller ingen isolerad fråga – hur vi organiserar oss speglar och påverkar också vilken filosofi vi vill jobba efter och hur initiativet skall finansieras. Vi hoppas att du hittar något som du blir nyfiken på och vill läsa mer fördjupat om.

 • Ideell förening
 • Kooperativ / Ekonomisk förening
 • SVB-bolag (Aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning)
 • Enskild firma och egenanställningsföretag
 • Aktiebolag
 • Informell organisering – nätverk och grupper

En ingång – frågor för att reflektera utifrån:

Vilken formell form passar för den verksamhet jag/vi ska driva? I artikeln ”For Love or Lucre” föreslår Jim Fruchterman att först arbeta igenom idén, och om det är möjligt utforska idén i praktiken. I en del fall går det kanske att pröva verksamheten utan att ha egen organisation, eller genom att samarbeta med en redan etablerad aktör. Fruchtermans artikel är skriven för en amerikansk publik, men kan ändå fungera som en inspiration.
Här är en summerad översättning av frågor som ställs i artikeln, som en grund till att analysera vilken organisationsform som kan passa för en verksamhet: Fortsätt läsa

Mitt sammanhang

19 september – 6 november 

Modulen kommer att ha två inlämningsuppgifter.

Denna modul ger möjlighet att reflektera och studera det sammanhang som du befinner dig i med den idé eller projekt du utvecklar. Vilken är min drivkraft och vad är mina nästa steg? Vilken är min intention? Vilket nätverk har jag tillgång till och hur kan jag utöka det? Vad behöver jag för specifika kunskap och kontakter för att utveckla min projekt? Vilken form är den bästa för mitt projekt? Hur kan jag få fler intresserade och involverade i mitt projekt eller för de frågor jag driver? Vilka arbetsprocesser känns extra värdefulla för mig?