Tema: nätverk

Nätverk – introduktion

Någon har sagt att varje människa du möter påverkar direkt 250 andra personer. Hur sant detta är låter vi förbli osagt men tydligt är iallafall att vi kan ha enorm inverkan på, och nytta av, varandra. Detta mer än vad vi kanske anar. Steven Johnson beskriver detta väldigt fint i ett animerat videoklipp:

I boken ”Gör din grej – hur du skapar jobbet som passar livet – istället för tvärtom (2002) beskriver Fredrik Langborg och Christer Westlund hur ditt personliga nätverk är en källa till möjligheter när du vill förverkliga dina idéer. De pekar på att du redan idag har ett personligt nätverk även om du kanske inte tidigare tänkt på dina relationer i ett nätverksperspektiv.

Att förhålla sig aktivt till sitt nätverk innebär ett speciellt förhållningssätt till livet menar de. Relationsskapande bygger på ett ständigt givande och tagande och i relationen med andra människor kompletteras din kompetens med de andras. De menar att när vi blir medvetna om vilket nätverk vi har börjar helt nya möjligheter att flöda in i livet, som vi kan greppa om vi vill.

De beskriver fyra punkter att utgå ifrån när du vill skapa möjligheter med hjälp av ditt personliga nätverk:
1) veta vad du vill uppnå
2) synliggöra ditt personliga nätverk
3) tillämpa nätverkstips
4) tillämpa möjlighetsskapande förhållningssätt

Här hittar du ett dokument med Nätverkstips utifrån boken och mer om punkterna 3 och 4.

:::::::::::::::::::::::::::

–> UPPGIFT: 
Synliggör ditt personliga nätverk i en nätverkskarta

När du synliggör ditt nätverk och vilka tillgångar som finns där, har du lättare att se var du kan hitta det du letar efter. Ta helt enkelt fram papper och penna och skriv ner alla du känner och vilka tillgångar de har. Skriv i cirklar, staplar eller hur du vill. Du kan dela upp dem i olika grupper såsom tex familj och släkt, vänner och bekanta, 
universitet/folkhögskolevänner, lärare, barndoms-, grundskole- och gymnasievänner, ekonomer/revisorer, konsulter, inspirerande föredragshållare du mött, nuvarande och f.d. arbetskamrater, myndighetspersoner. Men tänk också på att även reflektera över olika nätverksarenor som du har såsom föreningar, organisationer, projektgrupper. Det kan även vara sådana som du känner till, som du idag inte har en direktkontakt med men som skulle kunna vara aktuella för dig. Du kommer troligtvis att märka att du känner eller känner till en hel del människor, grupper och sammanhang och att de har mycket att erbjuda. Reflektera också på samma gång över vad du skulle kunna vara för tillgång för dem.

När du skapat din nätverkskarta lägger du ut den i sin helhet eller i sammanfattad form synlig för de andra i kursen. Lägg även till en reflektion över vad du kommit fram till i arbetet med kartan. Du kan välja hur du presenterar arbetet med din karta – genom ett foto, en ritad bild, i skriftlig form, video eller annan form.

Till denna uppgift har vi inte ett organiserat responsförfarande men vi uppmanar dig att läsa/titta igenom dina kurskamraters kartor för att se vad du kan inspireras av. Kanske finns det kontakter där som du behöver eller så har du någon kontakt som skulle passa på andras kartor? Har du några andra reflektioner eller kommentarer?

Deadline: söndag 28 oktober
Inlämning: I denna tråd i kursforumet

:::::::::::::::::

Här är två tipsdigitala verktyg för att skapa mind map om du vill prova på det:
www.mindmeister.com
coggle.it

Tema: Former för organisering

Vilka är fördelarna med att driva en verksamhet i en eller annan organisationsform? I det här temat lyfter vi fram de vanligaste formella formerna (i Sverige) och exempel på samhällsentreprenörskap inom varje.

Oavsett om vi redan arbetar i en organiserad form eller är på väg att etablera en ny verksamhet kan det vara värdefullt att reflektera över de olika möjligheterna. Organisering är heller ingen isolerad fråga – hur vi organiserar oss speglar och påverkar också vilken filosofi vi vill jobba efter och hur initiativet skall finansieras. Vi hoppas att du hittar något som du blir nyfiken på och vill läsa mer fördjupat om.

 • Ideell förening
 • Kooperativ / Ekonomisk förening
 • SVB-bolag (Aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning)
 • Enskild firma och egenanställningsföretag
 • Aktiebolag
 • Informell organisering – nätverk och grupper
En ingång – frågor att reflektera utifrån:

Vilken formell form passar för den verksamhet jag/vi ska driva? I artikeln “For Love or Lucre” föreslår Jim Fruchterman att först arbeta igenom idén, och om det är möjligt utforska idén i praktiken. I en del fall går det kanske att pröva verksamheten utan att ha egen organisation, eller genom att samarbeta med en redan etablerad aktör. Fruchtermans artikel är skriven för en amerikansk publik, men kan ändå fungera som en inspiration.

Här är en summerad översättning av frågor som ställs i artikeln, som en grund till att analysera vilken organisationsform som kan passa för en verksamhet: Fortsätt läsa

Praktik

Efter önskemål från tidigare kursdeltagare inför vi ett nytt moment i årets kurs – praktik.

Syfte med det här momentet är att du ska få möjlighet att komma närmare en verksamhet som du är intresserad av. Du kan få insyn i en organisation, en specifik yrkesroll, lära dig av andras perspektiv och skaffa egen erfarenhet inom ett fält du vill verka inom. Det här blir en formell möjlighet att kunna ta den kontakten.

Planering, teori och projektbeskrivningar i all ära – det är ofta i mötet med andra människor ”ute i den verkliga världen” som vi lär oss, får nya tankar och magi uppstår.

Omfattningen på praktiken ska vara ungefär 2 dagar. Det kan även vara uppdelat på flera dagar om det passar dig och verksamheten bättre.

Hur praktiken kan se ut kan skilja sig ganska mycket åt beroende på intresse. Här kommer några exempel på hur det skulle kunna se ut:

 •    Under två dagar (sammanhängande eller ej) ”går du bredvid” någon vars kompetens du vill ta del av – tex en projektledare, kommunikatör, processledare, ideellt aktiv, idéspruta, chef etc. Du passar på att fråga om saker du är intresserad av och gör kanske en längre intervju.
 •    Du är nyfiken på en organisation/projekt/verksamhet och får möjlighet att följa med olika personer i verksamheten och delta i olika aktiviteter, – tex ett planeringsmöte, en workshop, en informationskväll, produktionen osv. Det sker inte nödvändigtvis just under 2 efterföljande dagar utan är kanske uppdelat på flera tillfällen när det passar.
 •    Har du ett annat förslag på upplägg, bolla med oss!

Kontakta en verksamhet som du är nyfiken på och fråga om möjligheten för dig att göra praktik där. Berätta om syftet med praktiken, lite om dig själv, varför du är nyfiken på just dem och vad du hoppas få ut av praktiken. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter. Bifoga/lämna gärna över detta följebrev från oss kursledare, det kan skapa legitimitet åt din fråga att de känner till sammanhanget med din praktikfråga.

Tänk på att du kan behöva kontakta flera verksamheter innan du får ett ja på att du kan komma. Bolla gärna med oss så hjälper vi dig med förslag på verksamheter att kontakta!

När du fått ja på att komma till en verksamhet – kom överens om hur och när du ska vara med och om det finns några särskilda förväntningar på dig från deras del. Förbered dig genom att tänka igenom vad du vill få ut av praktiken och vilka frågor du vill passa på att ställa.

Meddela oss ditt val av praktikplats senast måndagen 15 okt genom att maila emma@glokala.org och august@glokala.org.

Genomför praktiken någon gång under okt-nov:
Ta dig tid att skriva ner dina reflektioner under dagen eller direkt efter avslutad praktik, när dina upplevelser fortfarande är färska.
Se gärna till att få tid för intervju eller samtal med personer i verksamheten så att du får svar på de frågor du har.

Redovisa din praktikupplevelse genom att:
Skriv ner dina reflektioner av din praktikperiod. Du kan även spela in dina reflektioner i en ljudfil eller video om du vill.

 • beskriv kortfattat din praktikplats, vad du gjorde och varför du valde platsen
 • vad tar du med dig från praktiken? Fick du ny kunskap, tankar och idéer som du kan har användning för i din projektidé?
 • annat intressant som du vill dela med oss andra om din praktikperiod

Omfattning på texten/ljud/video: ca 1-2 A4 sidor, ca 5-15 min ljud/video.

Vill du redovisa på något annat sätt? Tex genom att lyfta fram en av de intervjuer du gjort? Prata med August eller Emma så hittar vi en lösning för det!

Inlämning senast 17 dec i denna tråd i kursforumet.

→ Ta del av de andras praktikberättelser och kommentera gärna!

Tema: Hållbarhetsmålen – en global agenda

I september 2015 antog FN 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) för perioden fram till 2030. De nya målen bygger vidare på Milleniemålen (2000-2015). Hållbarhetsmålen är resultatet av en lång konsultationsprocess, och gäller för alla länder globalt. I det här temat undersöker vi målen närmre. Målen kan vara en utgångspunkt att ta avstamp i när vi som samhällsentreprenörer vill förstå världen och de utmaningar som behöver lösas. Vad handlar de om? På vilket sätt är de relevanta för oss?

Fortsätt läsa

Uppgift: Mitt sammanhang

I denna uppgift väljer du ett av två spår – ett för dig som redan jobbar med en idé/projekt, det andra är för dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt. Syftet med båda spåren i uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom det vi gör.

Båda spåren har två delar, en första del där du ska funderar på VARFÖR du engagerar dig och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen. 


Spår 1: För dig som redan jobbar med en idé/projekt

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera utåt om ditt projekt. “Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.

Del 1:
– Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ/idé? Vad var det som drev mig till att börja med projektet och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
– Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.


Spår 2: För dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt:

Del 1:
– Fundera över vad det är som driver dig i stort? Vad i livet får du energi av? Vad tycker du är meningsfullt att ägna din tid åt?
– Vad ser du i samhället som du tycker är ett problem och som du skulle vilja vara en del av att lösa?
– Får du några idéer kring initiativ du skulle vilja ta utifrån dina svar på ovan frågor? Kanske finns det personer/ verksamheter som redan sysslar med just dessa frågor?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill göra för att undersöka de idéer du fått. Det skulle kunna handla om att skaffa kunskap om en samhällsutmaning och skissa på lösningar. Det skulle kunna vara att göra studiebesök på några verksamheter du är nyfiken på. Du skulle kunna ta kontakt med någon som driver en fråga du är brinner för. Det skulle kunna vara att boka in tid med en vän och brainstorma frågorna i del 1. Eller något annat som tar dig närmare det du vill göra!

:::::::::

Omfattning: Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Inlämning: 7 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Feedback: Efter inlämningsdatumet presenterar vi en form för feedback er emellan. Ni kommer även att få feedback från Emma eller August.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss pedagoger!