v 12 Ledarskap & samarbete

Tid finns den här veckan för arbete med uppgiften Kommunicera. Inlämning: 21 mars.

:::::::::::::::

Tema: Ledarskap & samarbete

Tidigare i kursen har vi undersökt perspektiv på delaktighet, och tittat på The Human Element som ett verktyg för att utforska hur vi själva fungerar i samarbeten.

När vi samarbetar med andra väcks hela tiden frågor om vem som har ledarskapet och vem som ska göra vad. Inte sällan glömmer vi bort att prata om hur vi ska samarbeta och kommunicera med varandra, något som är en viktig grund. Den här veckan vill jag bjuda in till att reflektera kring hur det ser ut i ett av de sammanhang som du finns i. (Det kan vara det projekt/initiativ du arbetar med eller ett annat sammanhang som du ingår i.)

Ta 20-30 minuter och skriv själv utifrån frågorna:

  • Vilken är din roll i samarbetet? Hur ser ledarskapet ut? Har du en ledarroll själv eller tillsammans med andra?
  • Vilka personer har du omkring dig? Hur fungerar ert samspel? Hur fungerar kommunikationen när ni träffas och mellan att ni träffas?
  • Hur kan samarbetet utvecklas? Vad skulle du önska fungerade bättre?
  • Hur vill du agera för att det ska fungera bättre? Finns det nya arbetssätt som du skulle vilja pröva?

Dela gärna tankar och reflektioner i forumet – jag är nyfiken på de erfarenheter som finns bland oss i gruppen!

Inspiration till temat:

Att läsa: Reflektera för att utvecklas som ledare

Läs om reflekterande praktik utifrån exemplet Fanzingo (mediaverkstad för unga i Botkyrka).
Kapitel 6, sida 70-75 i Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska (pdf) (Anneline Sander & Thomas Jordan)

Video: Buurtzorg – ett ovanligt företag

Här följer lite inspiration från hemtjänst-vårdföretaget Buurtzorg i Nederländerna som ser annorlunda ut än de flesta andra (vård)företag. När de startade 2007 hade de ett team på 4 sjuksköterskor som satte patientens behov i centrum och organiserade sig självständigt utifrån sin kompetens och sina nätverk för att lösa patientens vårdbehov på bästa sätt. Det blev ett lyckat koncept med nöjda patienter och stolt och frisk personal. Idag har de 9700 anställda som är organiserade i 850 självständiga team och tar hand om 70 000 patienter. De anställda är sjuksköterskor och vårdare; endast 45 i personalen jobbar administrativt och det finns 15 coacher som teamen kan ta hjälp av när de behöver. Det vill säga fokus ligger på hantverket, vården och relationen med patienten och mindre energi behöver läggas på ”onödig” administration, kontroll och management. Företaget är icke vinstdrivande och det är, enligt grundaren Jos de Bloc, en viktig princip för att stödja företagets värdegrund. I videoföreläsningen från dec 2015 kan du höra initiativtagaren Jos de Bloc berätta om principerna för företagets organisation och hur de utvecklats över tid.

Buurtzorg är även ett av de exempel som lyfts i vårens gemensamma läsning!

Sen några år tillbaka finns Buurtzorg även i Sverige – Grannvård – i Enköping och Håbo kommun. Här kan du läsa en intervju med initiativtagaren till den svenska uppstarten – sjuksköterskan Mona Lindström som tog med sig erfarenheten från jobbet inom Buurtzorg i Nederländerna hem till Sverige.

v 11 Gemensam läsning VT + intryck från lärkonferens med Social Innovation Skåne

Påminnelse – feedback till vårens planering

Se vårens planering → Kursöversikt 2018-2019 (scrolla ner till v 10 och framåt!)
Det finns utrymme för att lägga till ytterligare några teman eller ändra om i planeringen. Finns det fler teman eller moment som du skulle vilja se? (se exempel från vår brainstorming i början av kursen på https://www.mindmeister.com/1147743777?t=H9qFm5oCiy)
Andra tankar eller förslag om vårens planering?

Skriv gärna i kursforumet, tråd om vårens planering →

Gemensam läsning under våren – textkompendium

Tidsram för läsning: 12 mars – 10 maj

Under hösten fick var och en välja litteratur att fördjupa sig i, den här gången har vi satt ihop utdrag ur två böcker för gemensam läsning.

I texterna möter vi exempel på nyskapande ledarskap och organisering, både inom den mer traditionella ”business”-världen och inom samhällsentreprenörskap. Texterna lyfter fram verksamheter från en rad olika länder!

Båda utdragen är kapitel från böcker på engelska, därför kan det finnas en del begrepp som vi behöver översätta tillsammans för att öka förståelsen. Jag (August) kommer börja med att lyfta några sådana ord och begrepp i kursforumet, jag hoppas ni vill fylla i med de ord ni stannar upp vid – och så reder vi ut vad de betyder tillsammans.

Frågor att tänka kring efter läsningen:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?

Texterna: Vi läser två kapitel ur boken ”Empowering Leadership of Tomorrow” (Ryszard Praszkier, 2018) och ett kapitel ur ”From the Other Side of the World: Extraordinary Entrepreneurs; Unlikely Places” (Elmira Bayrasli, 2015). Ladda ner texterna via kursforumet →

Uppföljning: Vi gör ett gemensamt onlinesamtal och utbyter tankar, fredag 10 maj kl 12:00 – 13:00, via Zoom. Boka in tiden i kalendern!
Mer instruktioner för onlinesamtalet kommer veckan innan samtalet.

:::::::::::::::::::::::::

Intryck från lärkonferens 5 mars med projektet Social Innovation Skåne

Under 3 år har några aktörer tillsammans utvecklat stödet till social innovation och till samhällsentreprenörer i Skåne. Nyligen hölls en dag i Malmö där en del av lärdomarna och effekterna diskuterades.

Fredrik Björk (känd från grundåret) delade med sig av tankar utifrån sin roll som forskare, och konstaterade att projektet har bidragit till att göra social innovation känt i den regionala kontexten: “Det har varit viktigt att markera vikten av social innovation, att sätta det på kartan”. Ett sätt som det manifesteras på är ett “positionspapper”, en viljeriktning för hur stödet till social innovation ska utvecklas regionalt.
Något som har hänt under projektets tid är även etableringen av de globala målen, som har förstärkt en förståelse för hur olika hållbarhetssaspeker hänger ihop. Det är idag lättare att prata om hur det “sociala” i social innovation innefattar olika utvecklingsbehov i samhället, det ges en bredare betydelse genom de globala målen.

Rebecka Hinn medverkade från Tillväxtverket och berättade kort om hur deras uppdrag utvecklas. De har nyligen gett stöd till 17 (av 21) regioner för att utveckla stödet till socialt företagande regionalt. Något de har tagit fram är även ett förslag på ett nytt nationellt låneprogram riktat till ideella och ekonomiska föreningar som har svårt att få lån hos traditionella långivare. Det kommer också en affärsutvecklingscheck riktat till sociala företag till sommaren, detta är nytt för i år. Vi tipsar när det finns mer information om den!

Nya projekt utvecklas i Skåne, som på olika sätt krokar i erfarenheterna från det nu avslutade projektet. Läs mer om några av dessa här: http://socialinnovationskane.se/nya-projekt-som-framjar-social-innovation-och-foretagande/

Metodskrift – fördjupning
Erfarenheter från projektet finns samlade i en “Metodpalett för social innovation”. I den beskrivs bland annat hur rådgivningen riktad till samhällsentreprenörer har sett ut, stämmer det med de behov du upplever, det rådgivningsstöd som behövs?  Två deltagande metoder för kunskaps- och idéutveckling finns också beskrivna, co-labs och pop-up science shops. Tipsar er att läsa igenom skriften och stanna upp vid det som är intressant! Är det någon del du är nyfiken på att veta mer om har vi bra kontakter inom de aktörer som har drivit projektet.

Tips! #StartingGood Virtual Summit 21-31 mars

The #StartingGood Virtual Summit is a free-to-access 10 day virtual summit that brings together 30+ world renowned social entrepreneurs, changemakers, and innovation leaders to talk about creating a lasting positive impact in the world.

https://starting.gd/

At StartSomeGood, we’re convinced that we are entering the Era of Purpose. We see this all around us. In the demands from graduates for meaningful work, from consumers for quality ethical products and from investors for companies that combine profit and purpose.

2019 is our third year running the #StartingGood Summit and we are thrilled to be bringing you a stellar line up of over 30 changemakers, innovators, movers and shakers in who are making the world a better place.

v 10 Intervju med Malmö mot Diskriminering + vårplanering

Ny modul: Mitt sammanhang & framtiden

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln “Mitt sammanhang & framtiden”. Den sträcker sig fram till kursens slut den 4 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln “Framtiden” för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Planering för våren – feedback

Nu finns en planering för vårens moment under Kursinfo → Kursöversikt 2018-2019 (scrolla ner till v 10 och framåt!)

Det finns utrymme för att lägga till ytterligare några teman eller ändra om i planeringen. Finns det fler teman eller moment som du skulle vilja se? (se exempel från vår brainstorming i början av kursen på https://www.mindmeister.com/1147743777?t=H9qFm5oCiy)
Andra tankar eller förslag om vårens planering?

Skriv gärna i kursforumet, tråd om vårens planering →

Kursens tredje träff

Mitt förslag är att hålla kursens tredje träff i Malmö 3-4 maj (fredag-lördag), tillsammans med deltagare från grundåret Samhällsentreprenör och Glokala Tankesmedjan. Jag tar gärna emot tankar om innehåll för dagarna!

Vi har tidigare spånat på idén att göra kursträff i Berlin. Av olika praktiska skäl har jag valt att hålla kursträffen till Malmö, däremot tittar jag på möjligheten att även organisera en studieresa till Berlin under maj. Både för dig som är deltagare och fler från vårt nätverk.

Video: Malmö mot Diskriminering – intervju om deras utveckling

För en tid sedan intervjuade jag Johan Ekblad som är verksamhetsledare på Malmö mot Diskriminering, en verksamhet som har varit i snabb utveckling de senaste åren.

Malmö mot Diskriminering är en ideell förening – en paraplyförening med många medlemsorganisationer. De driver idag både en grundverksamhet riktad till boende i över 15 skånska kommuner, och har även projekt med stöd från bland annat Arvsfonden.

Hur togs initiativet från början? Hur har verksamheten utvecklats? Finns det för- och nackdelar med organisationsformen ideell förening? Vilken kontakt finns med motsvarande aktörer (ani-diskrimineringsbyråer) i andra delar av landet?

Se intervjun med Johan via länk i kursforumet (inloggad) →

Frågor för reflektion: Kan du känna igen delar av det som Johan tar upp från sammanhang du har varit i? Väcker intervjun några nya frågor för dig?

Inspiration: Meme-kultur + uppgift Kommunicera

Tid för inlämning av uppgiften Pitcha 25 februari – i forumtråden för uppgiften →

Respons/kommentarer till varandra
Ett upplägg för kommentarer presenteras 26 februari.

:::::::::::::::

Vi presenterar samtidigt nästa uppgift i kursen, som ligger inom kommunikationstemat:

Uppgift: Kommunicera – skapa material eller publiceringsplan

Inlämning: 21 mars, i kursforumet →

Välj ett av alternativen för uppgiften:

Du som har läst grundåret 17-18 har arbetet med att skapa publiceringsplan, här kan du välja att göra det på nytt för ett initiativ eller istället välja att arbeta med alternativ 2.

Alternativ 1) Publiceringsplan för sociala medier

Det här alternativet går ut på att du ska öva dig i att ta fram idéer för innehåll till en kanal i sociala medier och planera upp ditt kommunikationsarbete.

Utgå från ditt projekt eller en verksamhet som du följer nära. Tänk dig att ni står inför att upprätta en facebooksida för verksamheten eller en profil på instagram. Vilket innehåll ska du fylla din kanal i sociala medier och hur ska ni gå till väga?

Om du redan har en sida eller profil, utgå från den.

Läs hela beskrivningen för alternativet Publiceringsplan, med exempel – länk

Underlag, stöd och idéer finns i Lisa Karinsdotter Pålssons föreläsningar om kommunikation i sociala medier.

Sociala medier – första föreläsningen →

Sociala medier – andra föreläsningen →

Alternativ 2) Skapa kommunikativt material

Skapa kommunikativt material för ett projekt eller initiativ du arbetar med (på idéplan eller i praktiken). Det kan vara en hemsida, en serie inlägg för sociala medier, en serie memes, ett pressmeddelande eller liknande.

Använd i första hand det här alternativet för att skapa saker i praktiken, men om du inte har möjlighet till det kan du istället beskriva och skissa det du skulle vilja skapa.

Omfattning: I relation till de aktuella behoven i ditt projekt/din idé.

//

Ta gärna kontakt om du vill anpassa uppgiften eller använda uppgiften på ett annat sätt!

Respons: Till den här uppgiften får du feedback från pedagog.

::::::::::::::::::::::::

Inspiration: Meme-kultur

Intro, memes:

“Alla som har besökt sociala medier har sett dem: bilder med korta texter som delas av många och som snabbt får många gillande kommentarer. Budskapet är ofta skämtsamt: en dråplig bild på en person, kompletterad med vad som (kanske) ska uppfattas som ett citat. Inte sällan med ironisk knorr.”

Anna-Malin Karlsson i SvD 10 okt 2017, Mem gagnar knappast en seriös debatt →

Artikel: How Meme Culture Is Getting Teens into Marxism
Hannah Ballantyne, 27 april 2017, Broadly (Vice)

Artikel: This is where internet memes come from
11 juni 2018, MIT Technology Review

Forskning synliggör några av de communitys som aktivt producerar och sprider memes, bland annat med aggressiva eller rasistiska budskap.

“The researchers, who have made their technique available to others to promote further analysis, are even able to throw light on the question of why some memes spread widely while others quickly die away. “One of the key components to ensuring they are disseminated is ensuring that new ‘offspring’ are continuously produced,” they say.

That immediately suggests a strategy for anybody wanting to become more influential: set up a meme factory that produces large numbers of variants of other memes. Every now and again, this process is bound to produce a hit.”

Frågor för reflektion:

  • Finns det memes du har stannat upp inför och minns?
  • Använder du eller har du använt memes i kommunikation? Hur har det fungerat?

Kommentera gärna!