Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör (distans)

Samhällsentreprenör är en distanskurs för dig som vill driva och utveckla nya initiativ för samhällsförändring. Kursen ger dig ett sammanhang där du kan inspireras och vidareutveckla dina idéer.

Typ av kurs: Profilkurs (särskild kurs), distanskurs
Träffar: 3 frivilliga träffar i Malmö
Undervisningsspråk: Svenska
Omfattning: 1 år (40 studieveckor)
Studietakt: 50 %
CSN/studiemedel: Berättigar till studiemedel, 50%. Studiestödsnivå gymnasienivå (A2).
Antagning: Via intervju eller personligt brev. Tillgång till dator och internet, samt grundläggande datorvana krävs. Inga krav på förkunskaper i övrigt, men viktigt är att ta vara på det som alla deltagare bär med sig av tankar och kunskaper från tidigare erfarenheter. Se studeranderättslig standard för urvalskriterier vid antagning.
Kostnader: Vid kursträffar i Malmö står varje deltagare själv för resa och boende. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per träff. Kursens studiematerial tillgängliggörs digitalt och utan kostnad. Eventuellt fördjupningsmaterial bekostas av deltagaren själv.
Terminstider 2023-2024: Hösttermin, 2023-08-28 – 2023-12-29. Vårtermin, 2024-01-02 – 2024-05-31.

Inledning: Vad innebär det att agera som ”samhällsentreprenör”?

Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Rollen som entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas begreppet entreprenör med privat näringsverksamhet, men det finns också rikliga exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och stärka delaktigheten – att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har uppmärksammats allt mer som “samhällsentreprenörskap” eller “socialt entreprenörskap”.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med driftiga personer som tar fram nya lösningar själva eller tillsammans med andra, men förknippas även med föreningar och folkrörelser, och detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på initiativ där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman olika människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

Kursens övergripande mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter kursen skall ha en handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap. Det innebär att kunna ta initiativ till och skapa projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor, skriva projektplaner och -ansökningar, men också driva processer av olika slag. Ett viktigt fokus ligger på att utveckla förmågan att kommunicera sina idéer, anpassat till olika mottagare och varierande sammanhang.

Kursens former

Kursen ges på distans med omfattningen 40 veckors studier på halvtid och är indelad i fyra moduler. Inom varje modul ryms individuella uppgifter som följs upp genom att deltagarna diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra. Som en integrerad del av kursen ingår moment kring utveckling av initiativ inom samhällsentreprenörskap, där projekt är en av de arbetsformer som introduceras.

En anledning till att kursen ges på halvtid, är att skapa möjligheter att parallellt med kursen arbeta med olika typer av verksamheter eller projekt. Många av kursmomenten bygger på att man skall arbeta praktiskt med att tillämpa exempelvis tankar om lärande eller projektledning, varför det kan vara en fördel att vara delaktig i någon form av projekt eller verksamhet – dock inget krav. Kursens uppgifter kan anpassas för att bidra till utvecklingen av de initiativ du som deltagare är involverad i.

I en distanskurs skiljer sig undervisningsformerna åt från studier på plats, men det skapas också andra möjligheter. Det kommer att finnas föreläsningar – dessa kan ibland genomföras live och ibland vara inspelade. Närkontakten blir inte lika påtaglig, men istället får man möjlighet till eftertanke. Man kan stanna och ta om saker som man upplevt som otydliga. Samtidigt innehåller kursen även några kursträffar där det finns chans att möta varandra ansikte mot ansikte.
Kursen innehåller ett blandat kursmaterial; något är i bokform, annat kan vara artiklar från internet. Vi kommer också att ha ett flertal inbjudna gäster från vårt nätverk, med erfarenheter från olika områden. I kursen undersöker och diskuterar vi hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser.

I en distanskurs blir det ofta en del att skriva, så också på denna kurs. Det är inte heller något som vi vill flytta till bakgrunden, utan snarare lyfta fram. Som samhällsentreprenör i dagens allt mer digitala samhälle är det viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt – men vi kommer också att arbeta med muntlig presentation och skapa möjlighet att använda sig av video eller ljud. Många gånger kan just detta vara kärnan i att vara samhällsentreprenör: att kommunicera, nå fram, övertyga andra; att leda diskussioner men också att kunna ifrågasätta och se förbi intetsägande klichéer.

Kursträffar i Malmö

Under året anordnar vi tre träffar i eller runt Malmö med inspirerande studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i och brukar hållas över två dagar. De syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Fullständigt program för träffarna meddelas ett par veckor innan genomförandet. Även om Glokala folkhögskolan utgör vår bas, kommer vi också att vara på annat håll under träffarna. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi tipsar om möjligheter i närheten.

Kurslitteratur & studiematerial

I huvudsak planerar vi att använda litteratur och annat material som finns tillgängligt utan kostnad. Vi presenterar en aktuell lista med artiklar och fördjupningstexter vid starten för varje modul i kursen.

Förväntningar på dig som deltagare

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskilda erfarenheter för att gå kursen, men en viktig utgångspunkt är att ta vara på alla de tankar och kunskaper vi har tillsammans. En förutsättning är att under året vara med och diskutera, dela dina tankar och erfarenheter. I flera uppgifter under året ingår det att ge kommentarer till varandra, något som både är lärorikt och väcker nya perspektiv. Vi förväntar oss att du kontinuerligt deltar genom diskussioner och genom kursens inlämningsuppgifter.
Eftersom kursen ges på distans är tillgång till dator och internet ett krav för att kunna delta.

Kursens innehåll & uppgifter

Under varje modul genomförs två till tre individuella uppgifter som stödjer lärandet genom att knyta an till modulens teman och den egna utvecklingen av ett projekt eller initiativ.

Modul 1

Samhällsentreprenörskap och social innovation:
En värdegrund: Här undersöker och diskuterar vi vad begreppen betyder, vilka värden som ligger i dessa och studerar exempel på verksamheter. Vi kopplar också detta till den stora diskussionen kring hållbar utveckling som finns idag. Hur kan olika typer av initiativ bidra i omställningen till ett hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens gränser? Diskussionerna stimuleras av engagerade gästföreläsare.

Projekt och samhällsentreprenörskap: Utveckling från idé till handling
Inom detta tema studerar vi hur vi kan utveckla ett initiativ utifrån en idé eller vision. Vi tar utgångspunkt i erfarenheter från genomförda projekt och verksamheter som har startats, och sätter detta i förhållande till aktuell forskning. Vi arbetar också en del med planeringsmetodik, och diskuterar kring vad planering egentligen är och vilka svårigheter som kan finnas.

Modul 2

Lärande, ledarskap och gruppdynamik
Bra ledarskap och ett bra gruppklimat vill alla ha – men vad betyder det egentligen? Här diskuterar vi möjligheter och svårigheter, och tittar speciellt på sådana saker som hur man kan arbeta med konflikthantering och skapa förutsättningar för lärande när man driver ett projekt eller en verksamhet. En del aspekter är generella och gäller i alla grupper, men finns det också något som är speciellt med detta när man arbetar med samhällsentreprenöriella projekt och verksamheter?

Organisation och organisering
Vad är egentligen en organisation och hur organiserar man en verksamhet på bästa sätt? Här lyfter vi fram både teorier och intressanta erfarenheter som vi diskuterar.

Modul 3

Ekonomi och finansiering
Det kan tyckas paradoxalt, men trots att det handlar om verksamhet som saknar personligt vinstintresse måste man ägna stort intresse åt ekonomiska frågor. Skillnaden är naturligtvis att man har annat fokus än i en vinstdrivande verksamhet, och även andra möjligheter. Men utan en ordentlig budget lär man inte få igenom en projektansökan och om man inte tagit med alla kostnader i sin offert, kanske man inte kan genomföra det hela som man tänkt. I det här momentet tittar vi även på nya innovativa initiativ för en mer hållbar ekonomi.

Fånga intresset
Vi tittar på hur man kan kommunicera för att på bästa sätt förmedla sin vision, och fördjupar oss även i strategiskt arbete med sociala medier.

Modul 4

Metoder för möten och processer
En viktig del i samhällsentreprenörskap handlar om olika typer av möten och processer. Beroende på vad det är som ska ske, vilka som är involverade och andra förutsättningar kan det finnas olika sätt att arbeta. Vilka nya möjligheter skapas genom användande av ny teknik? Vilka fallgropar finns det? Inom detta tema presenterar vi tips och exempel.

Verksamhetsplaner, affärsplaner och utvärdering
Vi tittar på vad olika typer av planer kan innehålla, och hur man kan skriva dem för att på bästa sätt förmedla sin vision. Du arbetar själv med att ta fram en projekt-, verksamhets- eller affärsplan.
Att utvärdera är inte bara viktigt för att kunna dra erfarenheter av en verksamhet, det är också många gånger ett krav idag från olika anslagsgivare. Vi ser på olika metoder, möjligheter och utmaningar för att göra sådana utvärderingar så användbara som möjligt.

Intyg

Den som deltar aktivt i kursens moment samt fullgör kursens uppgifter får vid kursens slut ett studieintyg med kursmomenten redovisade.
Den som deltar aktivt i kursen, men ej genomför alla moment, får ett kursintyg.

Kursutvärdering

I slutet av höstterminen genomförs en utvärdering som “temperaturmätare” efter halva kursen. Denna sammanfattas och återkopplas till deltagarna i början av vårterminen. Vid kursslutet på vårterminen genomförs en kursutvärdering för att stödja deltagarnas egna reflekterande över lärandet under kursåret, samt bidra till kursens utveckling.